बुधबार, जेष्ठ ११, २०७९ | Wednesday 25th May 2022
जोडिनुहोस
Trending
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • पशुपति परिसरमा प्रशिक्षण दिँदै रामदेव
समाचार

पशुपति परिसरमा प्रशिक्षण दिँदै रामदेव

  • सिधा दृष्टी आइतवार, मंसिर ५, २०७८ | November 21, 2021
of]uf l;sfpFb} u’? /fdb]j sf7df8f}F, % dªl;/ M kz’kltgfy dlGb/ kl/;/df cfOtaf/ cfof]lht of]u lzlj/df of]uu’? /fdb]j afaf / ktGhln of]ukL7sf cfrfo{ afns[i0f;Fu of]uf l;Sb} ;+:s[lt, ko{6g tyf gful/s p88ogdGqL k|]daxfb’/ cfn]nufot ;xefuL . tl:a/ M ljdnaxfb’/ lji6÷/f;;

पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आइतबार आयोजित योग शिविरमा योगगुरु रामदेव बाबा र पतञ्जलि योगपीठका आचार्य बालकृष्णसँग योगा सिक्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलगायत सहभागी।(नेपालखबर)

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

लोकप्रिय