बिहिबार, भदौ २, २०७९ | Thursday 18th August 2022
जोडिनुहोस
Trending
  • गृहपृष्‍ठ
  • फिचर न्युज 1
  • मुख्यमन्त्रीसँग राससको कार्ययोजना प्रस्ताव
फिचर न्युज 1

मुख्यमन्त्रीसँग राससको कार्ययोजना प्रस्ताव

  • सिधा दृष्टी आइतवार, साउन २७, २०७५ | August 12, 2018
d’VodGqL u’?ª;dIf /f;;af/] hfgsf/L u08sL k|b]zsf d’VodGqL k[YjL;’Jjf u’?ª;dIf cfOtaf/ /fli6«o ;dfrf/ ;ldltsf] k|fb]lzs ;+/rgf, ;]jf lj:tf/ nufotsf ljifo ;d]l6Psf efjL sfo{of]hgfaf/] hfgsf/L u/fpFb} /f;;sf cWoIf xl/x/ clwsf/L -Zofdn_ . t:jL/ M xl/ afF:tf]nf, kf]v/f, /f;;

पोखरा ।  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसमक्ष राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष हरिहर अधिकारी ‘श्यामल’ ले राससको प्रादेशिक संरचना, सेवा विस्तारलगायत विषय समेटिएका भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा आज भएको भेटमा अध्यक्ष श्यामलले प्रदेश सरकार र राससबीच समन्वय आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारका नीति, कार्यक्रम र विकास निर्माणका गतिविधिलाई राससले सम्पे्रषण गर्दै आएको र यसलाई आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी बनाइने छ भन्नुभयो ।
सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकार बलियो हुनु आवश्यक भएको बताउँदै अध्यक्ष

श्यामलले त्यसका लागि राससका तर्फबाट सक्दो सहयोग पु¥याइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राससले स्थानीय भाषामा पनि समाचार सम्प्रेषण गर्ने सोच बनाएको जानकारी दिँदै उहाँले राज्यलाई बलियो बनाउन समाचार समितिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा सञ्चारलगायत क्षेत्रमा समन्वय गर्दै स्पष्ट कार्यनीतिसाथ अघि बढ्ने बताउनुभयो । कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै साधनस्रोतको बाँडफाँटलगायत विषय निष्कर्षमा पुगी कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारका काम सहज हुने उहाँको भनाइ थियो । रासस

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

लोकप्रिय